Andělé strážní

Bůh přislíbil Mojžíšovi anděla, který jej bude ochraňovat na cestě: "Hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil." (Ex 23,20) Odtutd pochází také naše víra v anděla strážce, která se zachovala dnes spíše jako dětský obrázek andělíčka, který doprovází dvě děti přes potůček. I tento obrázek má ale svou oporu v Bibli a dokonce ve slovech Ježíšových: "Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích." (Mt 18,10). V knížce Lorny Byrneové se píše: "Máte strážného anděla, ať tomu věříte nebo ne, a tento anděl je s vámi pořád od chvíle, kdy jste se narodili."

Při čtení o andělech nám pravděpodobně běží hlavou mnoho představ o tom, jak andělé vypadají. S podobou andělů je trochu problém. Náš svět je zaplněný obrázky a podobami andělů, ale každý, kdo se s nimi opravdu setkal je popisoval spíše jako světlo. Maria Magdalská, jak popisuje evangelista Matouš uviděla následující: "Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh." Křídla, dívčí tvář, to vše je spíš součástí řeči symbolů, než popisem nepopsatelného. Dotýkáme se tedy nepopsatelného slovy, obrazy, hudbou, tancem, tedy způsoby symbolů - nejstarším jazykem lidstva. Mějme to na paměti. Protože účelem těchto řádek není odhalení pravdy, ale spíš naivní a dětská touha do pravdy vstoupit a nechat se jí proměnit.

Ale vraťme se k andělům strážným, kteří nás doprovázejí. "Andělé jsou mocní, připravení vykonat Boží vůli", říká Jan z Damašku a doplňuje "a jako jemní duchové (λεπτά πνεύματα) se okamžitě zjevují tam, kam je posílá Bůh." Bůh nás nenechá samotné, leda bychom to vědomě odmítli.

Jestliže máme každý svého anděla stráčce, pak vedle zástupu lidí vskutku stojí i zástup andělů. Kdybych neznal následující pasáž z Bible, opravdu bych si zoufal: "Sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se: "Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, nýbrž tvá se staň."Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho." (Lk 22, 41-43) Kdykoliv prožívám něco, pro mou duši opravdu těžkého, vzpomenu si právě na tyto verše. Andělé nám dávají sílu, kterou potřebujeme, je to přesně ten druh síly, které se nám nedostává. Ať už této energii budeme říkat naděje, víra nebo láska, vždycky tu s námi bude, jen o ní musíme vědět.

Ve světě informací, iluzorního dostatku, růstu a úspěchu se ztrácí lidský smysl pro úctu k neviditelnému světu, který nás obklopuje. Zapoměli jsme na průvodce, které dával lidem Bůh od počátku. Zavrhli jsme vše dětské a nevědecké, abychom dál nerušeně budovali svět zásluh. Naši andělé stojí právě teď kolem nás, a když jim nasloucháme, můžeme dovolit i Duchu svatému, aby vstoupil do našeho života, osušil slzy, pomazal nemocná místa olejem a uzdravoval.

---

Andělská terapie II. / I.