Den s Františkem Saleským

Dnes si připomínáme svátek mystika a učitele církve Františka Saleského. Byl to krásný a rodostný muž, který věděl, že s Kristem je vždycky doma. Ať na cestě, v nemoci, v úspěchu, modlitbě, u jídla, zkrátka všude může být člověk doma, když jde v Ježíšových šlépějích. František měl jeden velký dar, který je i dnes velkou vzácností. Uměl povzbuzovat druhé. Třeba těm, kteří si naříkali a podléhali sklíčenosti z toho, že se nedokážou změnit říkal: "Naše dokonalost spočívá z velké části v tom, jak dovedeme navzájem snášet své nedokonalosti."  

Ve svých téměř třech tisícovkách kázání najdeme často slovo láska. My však, podobně jako farizeové a zákoníci milujeme jen to, čemu rozumíme, co se nám líbí, přináší nám to radost a útěchu. S utrpením, nepochopením, nepřáteli (uvnitř sebe i mimo sebe) si ale rady nevíme. František Saleský říká, že "Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením." Docela obyčejnou praxí lásky se stáváme křesťany (následovníky Krista). Svým učedníkům Ježíš říká: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?"

František byl člověk, který věděl, že bez propojení s Boží láskou ztrácíme kontakt také s vlastním srdcem. Jedna z četných modlteb, které se od Frantšika Saleského dochovaly, se obrací k anděli strážnému, který byl dán od Boha nám všem, a tak se ji můžeme pomodlit, třeba právě dnes: 

 "Můj svatý anděle! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému Spasiteli, jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku! Dopřej mi, abych netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se přítomným a neděsil se budoucího. Posiluj mě ve smrtelném zápasu, povzbuzuj mou trpělivost, dodej mi pokoje. Vypros mi milost, aby mým posledním pokrmem byl chléb andělů; mými posledními slovy Ježíš, Maria, Josef, posledním vydechnutím byl dech lásky a tvoje přítomnost buď mou poslední útěchou. Amen."