František z Assisi

04.10.2019

Myšlenky

  • Byl jsem veskrze hříšný. Jestliže Bůh může působit skrze mne, může působit skrze kohokoli.
  • Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte, jen když je to nutné.
  • Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci s sebou vzít nic z toho, co jste získali, ale jen to, co jste darovali.

Ochraňuj

Bud' pozdravena, královno Moudrosti, Pán tě ochraňuj
tvou svatou sestrou, čistou Prostotou.

Paní svatá Chudobo, Pán tě ochraňuj
tvou svatou sestrou Pokorou.

Paní svatá Lásko, Pán tě ochraňu
tvou svatou sestrou Poslušností.

Vy všechny přesvaté ctnosti, ochraňuj vás Pán,
od kterého vycházíte a přicházíte.


Chvála stvoření

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud' chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.