Kázání pro komunitu LGBT

STARÝ ZÁKON Žalm 31, 22-25

Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě! A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!

EPIŠTOLA Římanům 12, 9-15

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

EVANGELIUM Jan 13, 34-38

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr mu řekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později." Šimon Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím." Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."

TEZE PRO KÁZÁNÍ

 • Všichni toužíme po lásce, ale jednáme z pozice strachu. Strach a láska jsou různé cesty.
  • Ježíš o nich mluví jako o široké cestě a úzké cestě (Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Mt 7,13-14)
  • Nejprve se prosím zbavme představy my a oni (vy jste oni a oni jsou vy), z počátku nám to může připadat nesmyslné nebo příšerně obtížné.
  • Ježíš je cestou všech! Proto říká neodplácejte zlo zlým, ale nastavujte tvář, byli jsme povoláni, abychom nastavovali svou tvář, nikoliv své masky, máme jednat z pozice lásky - byli jsme povoláni k té nejobtížnější cestě ze všech
  • příliš je na prague pride slyšet slovo "boj", je tu příliš mnoho strachu, na tom je zapotřebí zapracovat, nechtějte pochopení po druhých, vždycky hledejte cestu lásky
 • Gayové a lesby nám ukazují jaké to je, když se v jednom člověku spojí mužský a ženský obraz a to vyvolává strach, místo toho, abychom se sami zamysleli nad svou vlastní tváří, která je-li zdravá, dokáže integrovat a propojovat se s laskavostí (k sobě, druhým, Bohu).
  • vidíme v druhých dar a rozmanitost, která se odráží i v nás samotných?
  • vidí gayové a lesby dar rodiny, heterosexuality?
  • nenechala se LGBT komunita uzavřít do vězení předsudků, stejně jako "druhá strana"?
  • co je nezastupitelným darem ženství, co darem mužství, a co vše propojuje?
  • máme v sobě ještě vůbec nějaké otázky, které by mohl zodpovědět Bůh, nebo jsme plni jasných odpovědí, scénářů a vlastně i předsudku?
  • co znamená pro muže poznat svou ženskou stránku, svou animu, jak by řekl Jung?
  • co znamená pro ženu poznat svou mužskou stránku, svého anima?
  • je to opravdu jen sexualita, která nás odděluje i spojuje?
  • mnoho lidí má dnes příliš mnoho odpovědí, a tak se vytrácí smysl pro tajemství (i láska je přece především tajemství)
 • Všichni stojíme před otázkou, jaká je naše identita. Není podstatné, jaká je naše citová orientace; Krista zajímá, zda dokážeme milovat.
  • myslím, že toužíme milovat a být milováni, je to ten nejdůležitější lidský instikt, pradávná a hluboká touha
  • Ježíš slyšel, že je milovaným synem ("Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Mt 3,17)
  • naše minulost je plná zapírání této lásky, zapíráme, že jsme milovaní, protože máme příliš mnoho podmínek k tomu, abychom to mohli naplno žít
  • celý život se učíme lásce zevnitř
  • máme milovat Boha, bližní i sebe, ale taková láska předpokládá naprostou svobodu, žádné něco za něco, žádné podmínky, to je skutečná láska
  • LGBT lidé lásku touží prožívat naplno a tak o ní mluví, tančí a svět je za to "nenávidí", protože láska se prý odehrává za zavřenými dveřmi, láska je každého soukromá věc.
  • Láska je ale věcí nás všech, je to dar pro všechny, láska je Ježíšovo přikázání (proč má církev tak málo místo pro lásku a tolik místa pro hierarchii a ovládání druhých? - proč Petr zapřel?)
 • Dogma vychází ze strachu, že mohu "špatně" věřit. Ale jak říká sv. Augustin: "Miluj a čiň, co chceš". Je to radikální výzva k lásce. Dokonce tak radikální, že nahání všem strach. Hlavně těm, kteří by rádi všechno kontrolovali a ovládali.
  • Církev za poslední desetiletí neušla téměř ani krok s Ježíšem, tolik ji svazují obavy o své učení, že zapomíná na radost, milosrdenství
  • Co je ještě horší, zapomíná na to, že uvádí desetitisíce lidí na cestu strachu, a v některých případech to vede až k vrácení vstupenky
  • Nejsem tu dnes vyslán svou církví, protože ani v ní není shoda na tom, jak pracovat s LGBT věřícími, jsme dokonce na území jiné diecéze, a tak zde dnes nejsem ani jako biskup, ani jako delegovaný a schválený zástupce církve. Ale chci tu být, a chci vám všem říct, že vím docela jistě, že Ježíš si zvolil právě lidi mimo systémy, hříšníky, nemocné, pochybující, osamocené, protože oni ze všeho nejvíc touží po Bohu. Nejsem ten správný člověk, jsem hříšník a v mnoha ohledech hlupák, ale jsem na správném místě, plném lidí, kteří mají otevřené srdce.
  • Vidím tady lásku.

Ekumenická bohoslužba k závěru festivalu Prague Pride

Evangelický kostel Martin ve zdi

Neděle 13. 8. 2017 (14:00)