Největší hereze, největší hřích

Sestry a bratři.

Každý den se probouzíme a začínáme znovu. Jsme podobní zajatcům, kteří byli propuštěni, slepcům jimž se vrátil zrak, zdeptaným jimž se dostalo být svobodnými lidmi? Je v nás radost takových lidí? Nebo se z nás stali znovu otroci, odsouzenci slepoty a zoufalí kazatelé lepších zítřků? Proč jenom nevěříme Boží milosti a tolik nasloucháme křiku světa? Utrpení pochází ze strachu věřit lásce. Děláme si starosti pro tolik věcí, ale jen jedno je zapotřebí.

Tak často se uvnitř trápíme, nenávidíme, pomlouváme, manipulujeme, stále něčeho chceme dosáhnout. 

Největší hereze a hřích je, že i církev (včetně nás) si z Boha a jeho Lásky udělala "předmět", který je třeba dosáhnout. Jak chceme dojít tam, kde už dávno jsme? Náš Mistr přece učí něco radikálně jiného: "Boží království je ve vás" (Lk 17,21). 

Dech lásky se stal v naší kultuře brzdou, neplatnou měnou. Navrch mají názory, argumenty, agresivtia, touha ovládat a pouhé informace. To je smutná výpověď o naší době. Ale je i jiná cesta.

Ibn al Arabí, jeden z úchvatné tradice súfismu měl toto vyznání: "Mé srdce se stalo schopným všech podob.Je pouští pro gazely a klášterem pro křesťany,chrámem pro božstva a Ka'bou poutníka,deskami Tóry a knihou Koránu.Vyznávám náboženství Lásky, a ať její karavanakamkoli putuje, ona je mým náboženstvím a vírou." Totéž se rozprostřelo v srdci mystiků všech náboženství. Pamatujete, co říkala Tereza z Kalkaty? "Myslela jsem si, že mým povoláním je obracet na víru. Teď ale vím, že mým povoláním je MILOVAT. 

Mystici k tomu došli nikoliv na základě úspěchů a tvrdé práce, ale na kolenou, v sehnutí k trpícím (pravděpodobně se museli sehnout a obejmout i sebe sama), v milosrdenství, které je OTEVŘELO.

Modlím se, ať se právě teď stane zázrak. Snad už konečně uvěříme, že to teď a tady, v nás i mezi námi, se naplňuje Písmo, které jsme slyšeli.

Amen.

---

KÁZÁNÍ PŘI BOHOSLUŽBĚ NEMOCNÝCH 3.9.2018 / Evnagelium sv. Lukáše 4, 16-21

Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."