Pokoj a dobro

Téměř každý dům v Assisi má u vchodu nápis "Pax et bonum", tedy "Pokoj a dobro". Starobylý pozdrav, který se rozšířil právě díky bratřím františkánům je plný evangelijní radosti, neboť co jiného přináší Kristus? František sám říkal "Ať ti Pán udělí svůj pokoj". Byl a je i nadále poslem té nejdůležitější pravdy křesťanství. Ježíš sám říká "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Mt 5,9), "Když vstoupíte do domu, řekněte: 'Pokoj vám.'" (Mt 10,12) a "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (Jan 14,27). Pozdravení pokoje patří mezi nejsilnější místa celé liturgie. A tak není-li ovocem našeho života pokoj, pak co? Názory, dogmata, funkce, pomlouvání? Pokoj a dobro, s tím nechť uléháme i vstáváme, protože to je náš jediný "majetek", který máme rozdávat. Zadarmo jsme dostali, a zadarmo dávejme.