Proměň mě v sebe!

Modlitba je součástí našeho těla. S modlitbou je to stejné jako s Božím královstvím. Biblicky řečeno je mezi námi - je v nás. Otcové pouště, Svatý Fratntišek, mystici Karmelu, i ti nejprostší lidé, všichni v modlitbě usilovali o to, aby se i jejich tělo podobalo tělu Ježíšovu. Tak o tom mluvil apoštol Pavel: "Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus."

Polská mystička a řeholnice Faustyna Kowalská (spoluautorka obrazu Ježíšova Milosrdenství - viz výše), se ve svém deníčku modlí celým svým tělem a prosí, aby se její oči, sluch, zazyk, ruce, nohy i srdce staly místem Božího milosrdenství:

Toužím se celá proměnit ve tvé milosrdenství a být živým obrazem tebe, ó Pane. Kéž tato největší Boží vlastnost, jeho nepochopitelné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc. Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních. Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění. Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním. Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce. Abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. Můj Ježíši, proměň mě v sebe!"