Svátek Narození Panny Marie

Zítra si připomeneme svátek Narození Panny Marie. V biblickém textu magnificat čteme "že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný." To je tak krásná zpráva. Jako potřebuje a hledá člověk Boha, hledá a potřebuje, Bůh člověka - ženu. Jedině skrze ni je možné zrození a život. Kéž bychom si vzpomněli, že s každým z nás, dělá Bůh veliké věci, a to i v ponížení a trápeních, která prožíváme. 

Nedávno jsme četli v novinách o rozhněvaném spravedlivém strážci katedrály, který vyhodil kojící ženu. Kéž by česká církev vylezla o trochu dál, než za hranice vlastní slávy. Třeba jakou poutníci a poutnice. Například do Mléčné jeskyně v Betlémě, kde je tento obraz. 

Jako ctitel Husův chci připomenout i jeho vztah k Marii: "Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme Ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit Tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, již se svěřil Duch Svatý a kterou obdivuje celý svět. Máme k Ní tedy přistupovat s bázní a úctou a chválit Ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v Její chvále. Neboť v Ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého, je v Ní plno milosti pro Ni samu i milost, která se vylévá na nás."