Večerní exercicie: Betlém

V tichu večera naslouchám, prosím buď se mnou v tuto chvíli.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

Denně se modlíme mnoha slovy. Zkusme však cestu chudoby. Stačí jedno jediné slovo. Znal jsem kněze, který se modlil slovem "Láska", neříkal vůbec nic jiného. Dlouho jsem to nemohl pochopit. John Main učil své žáky meditovat jediným slovem: "Slovo, které vám doporučuji, aramejské slovo maranatha [Pane přijď], by mělo být vyslovováno, aniž byste pohybovali rty, tj. vnitřně v srdci." Není třeba mnoha myšlenek, ale jediného slova, které se stane tělem.

Boží slovo:

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. [Lk 2, 1-7]

Místo:

Betlém je zvláštní. Křesťané jsou tu dnes menšinou. Ohroženou spory a skrytou nenávistí. Betlém (dům chleba, v arabštině dům masa). Možná vás překvapí, že Betlém je pouhých 8 kilometrů od Jeruzaléma. V Betlémě se narodil král David a také Ježíš.

Dnešní den:

Odkud pocházíme je důležité. Místo, včetně jeho sporů, konfliktů, ale také krásy a pamětihodností, je velmi podobné i nám.

Být křesťanem dnes v ČR znamená přidat se k menšině jejíž hlas ve společnosti "nemá žádnou cenu." 

Dnešní Boží slovo říká, že Ježíš se narodil v jeslích (nenašlo se pro něj místo pod střechou). Možná je místem narození Krista naše srdce, možná je to místo i pro nás nepřijatelné, plné špíny, strachu a zranění. Ale musí se to stát právě tam. Tam, kam se bojíme podívat i my sami.

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Pane přijď. Tuto noc ať naplní vůně přátelství. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.