Večerní exercicie: Gerasenskou krajinou

Prosím. Pane přijď.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

Život, stejně jako Písmo, je vždy "tři kroky dopředu a dva dozadu". [Ladislav Heryán]

Boží slovo:

Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji. Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie," protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří viděli, jak byl ten posedlý vysvobozen, jim o tom pověděli. A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil. Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět a řekl mu: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. [Lk 8, 26-39]

Místo:

Gerasu (Jarash "džaraš") najdeme v dnešním Jordánském království. Toto město založil Alexandr Makedonský, jako ležení pro vojáky, kteří potřebovali odpočinek. Ježíšův vstup na toto území zcela jistě není náhodný, je to území pohanů (proto jsou tam pasáčci vepřů).

Dnešní den:

Každý z nás v sobě najde dalekou cestu hluboko v srdci, která je velmi podobná té gerasenské. Je plná démonů, tedy sil, které nás spoutávají svou temnotou, strachem a bolestí, na něž nedokážeme pohlédnout, ale spíše se jimi díváme. Když se přítel, manželka nebo dítě, stejně jako Ježíš, ocitnou příliš blízko, pak můžeme klidně vykřiknout: "Co je ti do toho." Reakce je velmi podobná posedlému. Ježíš ale necouvá, neodchází uražen pryč, ale zůstává a ptá se na jméno toho démona. Ježíš nedává vinu, neponižuje nemocného. Nic z toho, co bychom udělali my. Neříká "kdybys chodil do kostela, nic z toho by se nestalo." Ježíš uzdravuje z lásky k člověku, a zlo vyhání pryč. Je něco takového, je taková krajina u mně?

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Ježíši, prosím za uzdravení od všeho, co spoutává mou duši. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.