Večerní exercicie: Hora blahoslavenství

Zůstaň s námi Kriste, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

"Nejkrásnější je modlitba tehdy, když přicházíme před Pána, setrváváme před ním v tichu a díváme se na něho." [Elias Vella]

Boží slovo:

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.[Mt 5, 1-12]

Místo:

Hora Blahoslavenství je návrší nedaleko Genezaretského jezera. Právě tady pronesl Ježíš své kázání, ve kterém je shrnuta celá křesťanská víra. Už ve čtvrtém století zde stál byzantský kostel, relativně novobodý je františkánský kostel, postavený na této hoře, který pochází z třicátých let minulého století.

Dnešní den:

Oproti desateru přikázání, je tady osmero svobody Božího království. Oproti sbírání obalů od tatranek, tady Ježíš ukazuje Království Boží, které je TADY A TEĎ. Ne skrze příkazy, zákazy a zákony, ale mnohem víc skrze přítomnost. Za pár dní uslyšíme blahoslavenství o svátku VŠECH SVATÝCH. Proč? Protože prožitek tichosti, chudoby, milosrdenství, pokoje a dalších vede k opravdové svatosti. Jak často ve svém životě nacházím čas pro tichost, modlitbu a milosrdenství?

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Zůstaň s námi Kriste, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.