Večerní exercicie: Hora Tábor

Tuto noc tě očekávám.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

Dnes se začíná má cesta. Co mám vykonat, abych naplnil svůj život? [Richard Rohr]

Boží slovo:

Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Když příštího dne sestoupili z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. [Lk 9, 28-37]

Místo:

Horu Tábor najdeme v knize Juzue 19,22 a knize Soudců 4,6. Zde prorokyně Debora přikázala Barakovi, aby vstoupil na horu Tábor, a sešikoval zde své vojsko. Podle církevní tradice, se právě zde zjevili vedle Ježíše také Mojžíš a Eliáš.

Dnešní den:

V našem životě se mohou dít zázraky, sektání a promění. Jednoh dne, ale musíme sestoupit dolů jako Petr, Jakub a Jan. Sestup není obykle spojený s oslavou a radostí. Naopak. Je v tom víc nostalgie a otázek "co, bude dál". Každý musíme sestoupit do nitra. Jsem připravený k sestupu? Mám připravené vyprávění o velkých věcech, nebo chci žehrat na "bolístky", které jsem při cestě uztržil? Vím proč jsem tady?

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Ježíši, díky za to, že jdeš tuto cestu se mnou. Nahoru, dolů, po rovině. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.