Večerní exercicie: Kafarnaum

Díky za tenhle okamžik. Je večer, den šestý, jsem tu a naslouchám tvému hlasu.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

"Tržiště je pro ticho stejně vhodné jako klášter, neboť ticho je nepřítomnost ega." 

[Anthony Mello SJ]

Boží slovo:

Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl." Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', tak jde; jinému 'pojď sem', tak přijde; a svému otroku 'udělej to', tak to udělá." Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: " Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého..[Lk 7, 1-10]

Místo:

Kefar Nahúm, neboli Kafarnaum. Sv. Origenes překládal tento název jako "vesnici útěchy", Nahum může být, ale klidně jen jméno člověka, kterému tato vesnice patřila. Kafarnaum však nebyla obyčejná osada, ale místo na cestě mezi Galilejí a Damaškem. V Kafarnaum měli dům apoštolové Ondřej a Petr.

Dnešní den:

Jsem podobný nebo podobná tomto setníkovi? Prosil jsem dnes Ježíše, aby uzdravil mé blízké? Pokud ne, můžu to ještě udělat. Soucit a láska nepotřebuje velké činy, stačí pět minut, rozsvícená svíčka a víra v uzdravení. Je na světě někdo, kdo si nezaslouží soucit?

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Ježíši, děkuji ti, že právě teď sedíš u lůžka nemocných a umírajících. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.

----

Poznámka:

Některé liturgie jako například Farského (husitská) nebo i římskokatolická obsahují v různých modifikacích jednu větu: "Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše." [kat. "Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.]