Večerní exercicie: Nazaret

Je mi dobře s tebou Pane, v tobě se ztiší má duše. Děkuji za tuto chvíli. 

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:
Naučme se soucitu s nedostatky bližního. Mějme na paměti, že kdyby nad námi nedržel Bůh svou ruku, konali bychom ještě hůř. / Sv. Filip Neri

Boží slovo:
Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 'u Boha není nic nemožného'." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. [Lk 1, 26-39]

Místo:
Co se všechno odehrálo v severně položeném městečku Nazaret? Z Bible víme, že se tu setkala mladá dívka jménem Maria s andělem. Změnilo to její život, ale i náš. Ježíš tu prožil dětství a dospívání.

Dnešní den:
Kde je "Nazaret" mého života? Odkud vycházím a kam jdu? Vím, že jsem nalezl/a milost u Boha? Vím o tom, že je to na mně, zda přijmu Boží vzkaz? Dát můžu jen to, co přijmu. Říct životu i Bohu své "staň se mi podle tvého slova". Když jsem plný soudů nad lidmi nebo sebou, není tu žádné místo pro lásku a setkání.

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho, aby se mnou procházel dnem, který mě zítra čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:
Do tvých rukou odevzdávám svou duši, požehnej tuto noc, trpícím dopřej úlevu, nemocným uzdravení a umírajícím dej sílu k odevzdání. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.