Večerní exercicie: Olivová hora

Pane, dnes bych rád/a něco udělal jen pro Tebe.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

Abys došel k tomu, že budeš vším, nechtěj čímkoli být v ničem. Abys došel toho, co nezakoušíš, musíš jít tamtudy, kde nic nezakoušíš. Abys došel toho, co nevíš, musíš jít tamtudy, kde nic nevíš. Až dosáhneš toho, že budeš mít všechno, musíš to mít tak, že nebudeš nic chtít. Neboť chceš-li mít i jen něco z čehokoli, nemáš svůj poklad čistě v Bohu." [Jan od Kříže]

Boží slovo:

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení." [Lk 22, 39-46]

Místo:

Olivová (Olivetská) hora je místo, kam rád chodíval Ježíš, a kde jej také večer před ukřižováním polibkem vydal Jidáš vojákům. Getsemanská zahrada leží na úpatí této hory, a dnes se tu nachází také největší židovský hřbitov na světě. V judaismu najdeme také zmínku o tom, že právě z této hory znovu přijde mesiáš a cestou do Jeruzaléma vzkříší mrtvé.

Dnešní den:

"Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Často se těmito slovy modlím. Co je mým kalichem? Je to traumatický zážitek z dětství, bolestná zkušenost zrady a opuštěnosti? Nebo je mým "kalichem" výsledek komunálních voleb či sobotního ligového utkání? Dnešní meditaci chci prožít s Ježíšem právě tady, uprostřed zahrady olivovníků. Rád bych posvětil kalich svého života. Rád bych pochopil, že kalich mého blízkého není o nic menší.

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Ježíši, buď se mnou v čase zkoušky. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.