Smysl svobody

25.10.2017

Skličující je, že si můžeme svobodně odhlasovat, že tady svobodu nechceme. Odhlasovat: ve jménu bezpečnosti, ve jménu jistot. Každé volby jsme tomu blíž.

Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě! A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní...