myšlenky svatých

lidé, kteří jsou mému srdci svatí  (jména jsou řazena dle data umrtí či církevní památky)

Kéž by si lidé konečně uvědomili, že je zhola nemožné dojít k plnosti Božího bohatství a Boží moudrosti, aniž projdou plností utrpení a mnohonásobnými strastmi, které člověka naučí vzdát se útěchy a jakékoli touhy. A tak duše, která opravdu dychtí po Boží moudrosti, upřímně si nejprve žádá vejít do plnosti kříže.

Thomas Merton

10.12.2019

Neznalostí se potápíme na dno zoufalství. Naším prvním úkolem je tedy poznat sebe samotné - poznat dobro, které v nás je, poznat Boží lásku k nám, abychom mohli odpovědět láskou svého srdce a milovat ho "bez míry". Ale zároveň musíme být realisté. Boží obraz v nás byl znetvořen a zmrzačen hříchem. Co tím Božím obrazem je? Naše svoboda, to znamená...

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem....

Můžeme se dívat na svou duši jako na hrad vytvořený z jediného diamantu nebo z průzračného krystalu, v němž je mnoho příbytků, jako je jich mnoho v nebi. Nakolik to já chápu, vstupní branou do tohoto hradu je modlitba a rozjímání. Nejsem víc pro rozjímavou než pro ústní modlitbu, neboť při každé modlitbě je třeba i rozjímat. Nenazývám totiž...

Můj život chvilka je, vteřina pomíjivá, která mi uniká a mizí jako sen. Na lásku k Tobě mi, Pane, jak sám víš, zbývá jen tento dnešní den!

Jan Hus

06.07.2019

Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět... Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s...

Můžeme přeměnit každý dům na charitativní útulek, zastavět celou zemi nemocnicemi, utrpení člověka však bude trvat tak dlouho, dokud v sobě neobjeví světlo.

Ó milostivý chlebe, rač v nás oheň Ducha svatého tak zapálit, abychom hrozni byli všelikým nepřátelům jako lvové ohněm dýchajíce, totiž zapálenou pravdou a láskou. Nebo kdež tvá svatá krev jest v důstojném srdci, tu zlí duchové zaběhnou a dobří anděléna pomoc přicházejí. Račiž nás tak důstojně napájeti svou svatou krví, aby se zlí duchové pro hrůzy...

Efrém Syrský

09.06.2019

Pán k ní přišel, aby se stal sluhou. Slovo k ní přišlo, aby v jejím lůně mlčelo. Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění. Pastýř k ní přišel, a hle, narodil se Beránek, jenž tlumeně pláče. Mariino lůno totiž obrátilo role: Ten, který stvořil všechny věci, vstoupil do něj chudý. Nejvyšší přišel k ní, ale vešel s pokorou. Záře vešla...

Anthony Mello

02.06.2019

Jak pohrdáme mužem, který si nevybírá manželku podle jejích vlastností, ale podle toho jak vysoké má věno! O takovém muži říkáme, že nemiluje svou ženu, ale ten finanční zisk, který mu přináší. Ale liší se v něčem vaše láska, když vyhledáváte společnost těch, kteří vám přinášejí citové uspokojení, a vyhýbáte se těm ostatním; když se pozitivně...

Věřím, že Bůh ze všeho, i z toho největšího zla, může a chce učinit dobro. K tomu potřebuje lidi, kteří věří, že všechny věci mohou posloužit k dobrému. Věřím, že v každé tísni nám Bůh chce dát tolik síly odolat, kolik jí potřebujeme. Ale nedává ji předem, abychom se nespoléhali sami na sebe, ale na jen něj samotného. V takové...

Některá myšlenka člověka zarazí, hlavně při pohledu na lidský hřích, i zeptá se v duchu: Mám použít síly, nebo pokorné lásky? Vždycky se rozhodni použít pokorné lásky. Rozhodni se tak jednou provždy a můžeš si pak podrobit celý svět. Láskyplná pokora je strašlivá síla, je ze všech sil největší a nic na světě se jí ani nepodobá.

Hledáš-li příklad pokory, pohleď na Ukřižovaného. Neboť Bůh chtěl být souzen od Poncia Piláta a zemřít. Hledáš-li příklad poslušnosti, následuj toho, který byl poslušný Otce až na smrt: Jako se celé množství stalo neposlušností jednoho, totiž Adama, hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. Hledáš-li příklad...