modlitby

Kdyby tvou jedinou modlitbou v životě bylo prosté "děkuji ti", stačilo by to.

Mistr Eckhart

V Lukášově evangeliu čteme: "Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: 'Pane, nauč nás modlit se.'" Nebyl to jen Otčenáš, který nás naučil. Byl to celý náš život, který nám dal jako modlitbu.

Modlitba je být hluboce a sladce milován"Modlitba není jen vyslovení slov a myšlení myšlenek. Je to spíše vztah. Je to způsob žití v Přítomnosti.

Richard Rohr

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha," a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 

- 1. epištola. Janova

Večerní úryvky z breviáře

Na sklonku dne tě upřímně, 
Tvůrce všech věcí prosíme, 
s tou laskavostí, jíž jsi znám, 
stůj při nás v noci a nás chraň.

Večerní modlitba svatého Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je v tento večer odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými a ochraňuj ty, kdo se radují, a nás všechny ve své veliké lásce. Amen.

Védské modlitby

Veď nás od neskutečnosti ke Skutečnosti, z hluku do Mlčení, z temnoty do Světla, ze smrti do Nesmrtelnosti. 


Hle, večer přichází na křídlech mlčení! Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, až do samého ticha Všehomíra! Hle, večer přilétá na křídlech mlčení! Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení! Miliony plamenů planou ve hvězdách, aby oslavily jeho: On je ve vás! Vylovte mlčení z nitra svého, přiložte je na své rány a zacelte je! Naslouchejte večernímu mlčení, naslouchejte tichu Všehomíra, naslouchejte tlukotu srdce Božího!

Večerní úryvky z breviáře

Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme; ať bdíme s Kristem a odpočíváme v pokoji.


Dalajlámova modlitba

Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, co ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceán, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, co nemají světlo, útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné. To je smysl života, abychom si pomáhali. Jakoukoliv drobností.


Irské požehnání

Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec, ať ti žehná, a dá ti prospívat na těle i na duchu. Hospodin ať tě chraní před strachem a nebezpečím a vším zlem.
Hospodin ať nad tebou rozjasní svou tvář, jako svítí slunce na zem, a ať je ti milostivý, odpustí ti tvé viny a osvobodí tě. Hospodin ať k tobě obratí svou tvář a shlédni na tebe v lásce a potěší tě.Hospodin ať ti daruej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši. Tak to chce náš Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Tak to platí nyní i navěky. Tak to platí i pro tebe. 


Staré irské požehnání

Ne, nepřeji ti, 
aby přes tebe nepřešel ani mráček utrpení, 
aby tvůj budoucí život byl dlouhou cestou růžovým sadem, abys nikdy nemusel prolévat slzy žalu, abys nikdy nepocítil bolest - ne, to vše ti nepřeji. 
Mým přáním je: Tvé dary ať s léty rostou. 
Bůh tě jimi obdařil, aby naplňovaly radostí srdce těch, které miluješ. 
Ať v každé hodině radosti i utrpení je Bůh s tebou a požehná ti; nechť můžeš přebývat v jeho blízkosti.


Františkánské požehnání

Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách 
a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. 
Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.
Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost.
Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. 
A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky. 
Amen.

Abych se mohl setkat s Bohem, musím se předně setkat nejdříve sám se sebou. První úkon modlitby záleží v tom, abych se dostal nejdřív do styku se sebou samým. 

Anselm Grün

Bůh udržuje naši existenci s každým naším nádechem. Když se znovu nadechneme, znamená to, že si nás Bůh znovu a znovu vyvoluje. Není nic, čeho bychom měli dosáhnout nebo se naučit. Potřebujeme se však některým věcem odnaučit.

Richard Rohr

Jedním z objevů, který učiníme v modlitbě, je, že čím blíže přijdeme k Bohu, tím blíže se dostaneme ke všem svým bratrům a sestrám v lidské rodině. Bůh není soukromý Bůh. Bůh, který přebývá v našem vnitřním svatostánku, přebývá také ve vnitřním svatostánku každé lidské bytosti.  

Henri J. M. Nouwen


Ježíši. Králi Králů. Za nic a nikoho neprosím. Věřím, že slzy jsou solí země a modlitba světlem světa. Věřím, že právě tak nás Otec stvořil. Ježíši. Králi Králů. Za nic a nikoho neprosím. Věřím, že všechno je tak jak má být. Věřím, že Naděje roste a objímá každého v jeho trápení. Věřím, že naše slabosti a hříchy nás vedou k Tobě.
Vždyť se jich dotýká Tvoje ruka.
Ježíši. Králi Králů. Děkuji za toto tělo, v němž tě poznávám. Objímám s Tebou své nepřátele. Tak nás tedy učíš pokoře, svobodě a lásce? Skrze odpuštění? Odpouštím tedy s Tebou. Odpouštím sobě, odpouštím všem, a cítím, jak právě to mi vrací svobodu a lásku.
Ježíši. Králi Králů. Ty jsi má moc, má jediná síla. Děkuji.

foto: Jan Vávra
foto: Jan Vávra

Maria, Matko Vyhnaných, Hvězdo mořská, Lásko přijatá. Ať se učíme od tebe jak být obyčejní a lidští. Jak následovat. Ať jako ty jdeme bosí a oddaní lásce. Ať jako Ty, ctíme Tebe ve všech našich sestrách.

Maria Magdaleno, ženo jenž se nebojíš lidského klína, lásko v těle, lásko dotyku a chvění. Ať nesoudíme nikoho, kdo touží po spojení. Komu je zima a je sám. Ať stejně jako ty, Boha milujeme i naší sexualitou.

Ježíši, tys neutíkal a neskrýval se před druhými. Dotýkal ses mužů i žen, povolával jsi hříšníky a nemocné. To oni jsou tvá jediná svatá církev. Ať se neschováváme za své tituly, za falešnou skromnost, pokrytectví a znalosti, vyžeň nás bičem, kdykoliv budeme chtít prodávat tvé milosrdenství.

Petře, tys zapřel, jako my. Tys utekl a utíkal. A přece si Ježíš vyvolil Tebe. Ať navracíme druhým odvahu se vrátit. Ať učíme odpuštění, ať není nic, co bychom neodpustili. Ať stojíme na základech církve odpuštění. Ať stejně jako ty vyznáme "Ježíši mám tě rád."

další modlitby na youtube

Vděčnost je krásným způsobem modlitby. Je to velice konkrétní a radostný způsob, kterým měníme vnímání a tak se otevíráme i uzdravení těla a duše.


Na cestě

Miluji tě.

Omlouvám se.

Prosím, odpusť mi.

Děkuji ti.


Ho´oponopono

Dobrota je ze všech ctností a důstojností ducha nejvyšší hodnotou, blízkou božství; bez ní je člověk neklidnou, zlomyslnou a ubohou věcí, o nic lepší než kdejaký hmyz.


Francis Bacon

 

Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je k ničemu. Bůh je milosrdný a uslyší vaši modlitbu.

Pater Pio