modlitby

Jestliže se odevzdáme Duchu božímu, nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře. Řekněme mu ve svém srdci:
"Duchu svatý, dej, abychom se v každé chvíli obraceli k tobě.
Tak často zapomínáme, že v nás přebýváš,
že se v nás modlíš, že v nás miluješ.
Tvá přítomnost v nás je důvěra a nepřetržité odpouštění." 

bratr Roger 

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha," a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.  (1. ep. Janova)

Požehnání na dně 

Ježíši, toto není náš soukromý příběh a malá touha oddělená ode všech. Ježíši proto tě prosíme: Proměňuj světlem této noci naše tělo. Pohlaď tyto unavené a bezradné ruce, pomaž olejem milosrdenství naše chodidla. Něžným políbením přijď do sevřených srdcí, nezhojených ran a nezjevených slz. Dotkni se touto nocí všech, se kterými jsme v životě sdíleli svou nahotu. Dotkni se jich tak, jako ses dotýkal Máří Magdaleny. Důvěřujeme jejich cestě a svobodě, neboť i s nimi jdou tví andělé. 

Nežádáme, aby nás ve všem pochopili. Vždyť takoví nejsme ani my. Víme však, že i oni potřebují najít místo k odpočinku a důvěru pro temnoty, kterých není ušetřen nikdo z nás. 

Požehnej a dotkni se našich rodičů. Teď víme, jakou cestou prošli, neboť nyní podobnými místy procházíme také. Ctíme naše matky a otce, jakkoliv zde selhávali vůči sobě navzájem, i vůči nám. Vždyť ani my jsme neobstáli a často klesáme. Tajemstvím tohoto místa bylo však padnout, a tak se naučit, co znamená Milosrdenství a ne oběti. Skrze ně jsme přijali tělo a stali se lidmi. Oni jsou polovinou jediné pravdy o nás samotných. Ať jim andělé stále opakují slova o Přijetí. Ať jim dovedeme říct, co cítíme a ctíme. Požehnej našim dětem, dcerám a synům. 

Požehnej jim, neboť dnes už víme jistě, že je milujeme ve všech jejich scestích a bloudění. Svěř jejich slzám polibek návratu a důvěry v ně samotné. Požehnej a obejmi také nás, v milosti Ticha Svatého, Vylom bránu do podsvětí naší sevřenosti a umlč hlasy démonů, kteří nám nalhávají, že si nic nezasloužíme, že naděje dohasíná. 

Ježíši prosíme, proměňuj světlem této noci nás všechny. Na křídlech andělů strážných, ať vznesou se tvá Požehnání do všech míst a obydlí. Amen

Večerní modlitba sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je v tento večer odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí. Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste. Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím, slituj se nad sklíčenými a ochraňuj ty, kdo se radují, a nás všechny ve své veliké lásce. Amen.

Maria, Matko Vyhnaných, Hvězdo mořská, Lásko přijatá. Ať se učíme od tebe jak být obyčejní a lidští. Jak následovat. Ať jako ty jdeme bosí a oddaní lásce. Ať jako Ty, ctíme Tebe ve všech našich sestrách.

Maria Magdaleno, ženo jenž se nebojíš lidského klína, lásko v těle, lásko dotyku a chvění. Ať nesoudíme nikoho, kdo touží po spojení. Komu je zima a je sám. Ať stejně jako ty, Boha milujeme i naší sexualitou.

Ježíši, tys neutíkal a neskrýval se před druhými. Dotýkal ses mužů i žen, povolával jsi hříšníky a nemocné. To oni jsou tvá jediná svatá církev. Ať se neschováváme za své tituly, za falešnou skromnost, pokrytectví a znalosti, vyžeň nás bičem, kdykoliv budeme chtít prodávat tvé milosrdenství.

Petře, tys zapřel, jako my. Tys utekl a utíkal. A přece si Ježíš vyvolil Tebe. Ať navracíme druhým odvahu se vrátit. Ať učíme odpuštění, ať není nic, co bychom neodpustili. Ať stojíme na základech církve odpuštění. Ať stejně jako ty vyznáme "Ježíši mám tě rád."

Ježíši. Králi Králů. Za nic a nikoho neprosím. Věřím, že slzy jsou solí země a modlitba světlem světa. Věřím, že právě tak nás Otec stvořil. Ježíši. Králi Králů. Za nic a nikoho neprosím. Věřím, že všechno je tak jak má být. Věřím, že Naděje roste a objímá každého v jeho trápení. Věřím, že naše slabosti a hříchy nás vedou k Tobě.
Vždyť se jich dotýká Tvoje ruka.
Ježíši. Králi Králů. Děkuji za toto tělo, v němž tě poznávám. Objímám s Tebou své nepřátele. Tak nás tedy učíš pokoře, svobodě a lásce? Skrze odpuštění? Odpouštím tedy s Tebou. Odpouštím sobě, odpouštím všem, a cítím, jak právě to mi vrací svobodu a lásku.
Ježíši. Králi Králů. Ty jsi má moc, má jediná síla. Děkuji.

Iniciační modlitba R. Rohra

> Představte si sebe sama před ukřižovaným Ježíšem a uvědomte si, že on na sebe přijal to, čeho se všichni obáváme a co všichni odmítáme: nahotu, vystavení pohledům druhých, zranitelnost, neúspěch. On se stal "hříchem", aby nás od hříchu osvobodil, kosmickým obětním Beránkem, který odhaluje to nejhorší i nejlepší z našich duší těm, kdo na něj dokáží dostatečně dlouho hledět. Stal se naléhavým obrazem toho, co lidé dělají druhým lidem - tak, abychom to viděli ve zřetelných obrysech, kdy je stažena opona odmítnutí. Stal se ukřižovaným, abychom my přestali křižovat. Stal se ukřižovaným, který odmítl druhé sám přibíjet na kříž a tak zastavil nevyhnutelný řetěz smrti. Ježíš na kříži nás všechny vyzývá, abychom se dívali na sebe - i na Boha - jako na oběti lidské zloby.

JEŽÍŠ ŘÍKÁ: "Lide můj, já jsem tebou, jsem tím, co je v tobě krásné. Já jsem tím, co je v tobě dobré a co tak ničíš. Jsem tím, co děláš tomu, co bys měl milovat. Jsem tím, čeho se obáváš, tvoje nejhlubší a nejlepší a nejvíce obnažené já. Tvoje špatnost spočívá převážně v tom, jak se stavíš k tomu, co je v tobě dobré a co je dobré v jiných - a to je opravdu špatné. Bojíš se dobra. Bojíš se mne. Zabíjíš to, co bys měl milovat. Nenávidíš právě to, co by tě mohlo proměnit a co tě promění, a ty se toho bojíš. Já jsem ukřižovaný Ježíš. Já jsem ty. A já jsem celá lidská historie."

A MY JEŽÍŠOVI ODPOVÍDÁME: "Pane Ježíši ukřižovaný, ty jsi můj život. Ty jsi také moje smrt. Ty jsi moje krása. Ty jsi to, čím mohu být. Ty jsi mé celé já. Ty jsi všechno to, co chci, i všechno to, čeho se obávám. Ty jsi všechno to, po čem toužím i všechno to, co odmítám. Ty jsi moje duše, tak strašně opomíjená a přehlížená.

Pane Ježíši, tvoje láska je tím, čeho se nejvíce bojím. Nemohu dopustit, aby mě někdo miloval 'pro nic'. Chci si lásku zasloužit. Nezasloužené důvěrné blízkosti s tebou nebo s někým jiným se hrozím. Začínám vidět, že jsem ve svém vlastním těle obrazem toho, co se děje všude. Chci se zastavit, tady a teď. Chci zastavit násilí vůči sobě samému, vůči světu, vůči komukoli, vůči tobě, můj ukřižovaný Pane. Nechci už nikdy dělat z někoho oběť. A také si nechci sám na oběť hrát. Ukázal jsi mi zcela novou cestu.

Ty sám jsi, Pane Ježíši, odmítl přibíjet na kříž, a to i za cenu, že jsi byl ukřižován sám. Nepřijímáš nikdy roli oběti, nikdy netoužíš po odplatě, šíříš kolem sebe jen odpuštění. Zatímco my na této strašné zemi vraždíme, nedůvěřujeme, útočíme a nenávidíme. Teď vidím, že to nejsi ty, koho lidstvo nenávidí; my nenávidíme sami sebe a omylem tě zabíjíme. Musím přestat křižovat tvé zraněné tělo na této zemi ve svých bratřích a sestrách, v každé formě života, ať je nevinná nebo nese vinu, úctyhodná nebo ne. My všichni jsme tvoje zraněné Tělo, a tys mě vždycky miloval právě v mé nehodnosti. Jak to, že se já ke druhým nechovám stejně jako ty?

Teď vidím, že ty žiješ ve mně a já v tobě. Zveš mne, abych opustil tento nekonečný koloběh iluzí a násilí. Ty jsi ukřižovaný Ježíš, ty mne zachraňuješ. Ve své dokonalé a trpělivé lásce ses rozhodl vstoupit do spojení se mnou. Nesnažím se předstírat, že ti rozumím. Mohu tě jen přijmout, věřit ti a stále děkovat. Jsem místem, kde přebýváš. Rozhodl ses přebývat se mnou daleko více, než jsem se já kdy rozhodl pro tebe. Lituji toho.

Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal člověkem, protože tak si nemusím předstírat, že jsem Bůh, ani se o to nemusím snažit. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal konečným a omezeným, takže si nemusím předstírat, že jsem nekonečný a neomezený. Děkuji ti, ukřižovaný Bože, že ses stal smrtelným, takže já se nemusím snažit stát se nesmrtelným. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal podřízeným, takže já nemusím předstírat svoji nadřazenost nad kýmkoliv. Děkuji ti, žes byl ukřižován za hradbami města, žes byl vyhnán a vyloučen jako hříšníci, takže se můžeš se mnou setkat tam, kde cítím, že jsem stále mimo hradby svatosti.

Děkuji ti, že ses stal slabým, takže já nemusím být silný. Děkuji ti, že jsi připustil, aby tě považovali za nedokonalého a podivného, takže já nemusím být dokonalý a normální. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi připustil, aby tě odmítli, takže se nemusím tak namáhat, abych byl přijímán a milován. Děkuji ti, že jsi byl považován za zkrachovance, takže se nemusím snažit ve svém životě předstírat, že jsem dosáhl úspěchu. Děkuji ti, že jsi se podle obvyklých náboženských i politických měřítek mýlil, takže ani já nemusím mít vždycky pravdu.

Děkuji ti, že jsi byl po všech stránkách chudý, takže já nemusím být ničím bohatý. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi se stal vším tím, čím lidstvo pohrdá a čeho se bojí, takže já mohu přijmout v tobě sebe sama i jiné. Takže já mohu milovat v tobě právě to, co na sobě nejvíce nenávidím.

Ukřižovaný Ježíši, děkuji ti, že ses stal člověkem. Chci tě milovat. Potřebuji tě milovat.

Pane Ježíši ukřižovaný, ty a já jsme jedno."

...

Modlitba z knihy Naděje proti temnotám, str. 44-46, Richard Rohr

Kdyby tvou jedinou modlitbou v životě bylo prosté "děkuji ti", stačilo by to.

Mistr Eckhart

V Lukášově evangeliu čteme: "Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: 'Pane, nauč nás modlit se.'" Nebyl to jen Otčenáš, který nás naučil. Byl to celý náš život, který nám dal jako modlitbu.

Modlitba je být hluboce a sladce milován"Modlitba není jen vyslovení slov a myšlení myšlenek. Je to spíše vztah. Je to způsob žití v Přítomnosti.

Richard Rohr

Večerní úryvky z breviáře

Na sklonku dne tě upřímně, 
Tvůrce všech věcí prosíme, 
s tou laskavostí, jíž jsi znám, 
stůj při nás v noci a nás chraň.

Hle, večer přichází na křídlech mlčení! Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, až do samého ticha Všehomíra! Hle, večer přilétá na křídlech mlčení! Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení! Miliony plamenů planou ve hvězdách, aby oslavily jeho: On je ve vás! Vylovte mlčení z nitra svého, přiložte je na své rány a zacelte je! Naslouchejte večernímu mlčení, naslouchejte tichu Všehomíra, naslouchejte tlukotu srdce Božího!

Védské modlitby

Veď nás od neskutečnosti ke Skutečnosti, z hluku do Mlčení, z temnoty do Světla, ze smrti do Nesmrtelnosti. 

Večerní úryvky z breviáře

Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme; ať bdíme s Kristem a odpočíváme v pokoji.

Dalajlámova modlitba

Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, co ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceán, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, co nemají světlo, útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné. To je smysl života, abychom si pomáhali. Jakoukoliv drobností.

Irské požehnání

Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec, ať ti žehná, a dá ti prospívat na těle i na duchu. Hospodin ať tě chraní před strachem a nebezpečím a vším zlem.
Hospodin ať nad tebou rozjasní svou tvář, jako svítí slunce na zem, a ať je ti milostivý, odpustí ti tvé viny a osvobodí tě. Hospodin ať k tobě obratí svou tvář a shlédni na tebe v lásce a potěší tě.Hospodin ať ti daruej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši. Tak to chce náš Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Tak to platí nyní i navěky. Tak to platí i pro tebe. 

Staré irské požehnání

Ne, nepřeji ti, 
aby přes tebe nepřešel ani mráček utrpení, 
aby tvůj budoucí život byl dlouhou cestou růžovým sadem, abys nikdy nemusel prolévat slzy žalu, abys nikdy nepocítil bolest - ne, to vše ti nepřeji. 
Mým přáním je: Tvé dary ať s léty rostou. 
Bůh tě jimi obdařil, aby naplňovaly radostí srdce těch, které miluješ. 
Ať v každé hodině radosti i utrpení je Bůh s tebou a požehná ti; nechť můžeš přebývat v jeho blízkosti.

Františkánské požehnání

Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách 
a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. 
Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.
Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost.
Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. 
A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky. 
Amen.

Abych se mohl setkat s Bohem, musím se předně setkat nejdříve sám se sebou. První úkon modlitby záleží v tom, abych se dostal nejdřív do styku se sebou samým. 

Anselm Grün

Bůh udržuje naši existenci s každým naším nádechem. Když se znovu nadechneme, znamená to, že si nás Bůh znovu a znovu vyvoluje. Není nic, čeho bychom měli dosáhnout nebo se naučit. Potřebujeme se však některým věcem odnaučit.

Richard Rohr

Jedním z objevů, který učiníme v modlitbě, je, že čím blíže přijdeme k Bohu, tím blíže se dostaneme ke všem svým bratrům a sestrám v lidské rodině. Bůh není soukromý Bůh. Bůh, který přebývá v našem vnitřním svatostánku, přebývá také ve vnitřním svatostánku každé lidské bytosti.  

Henri J. M. Nouwen

další modlitby na youtube

Vděčnost je krásným způsobem modlitby. Je to velice konkrétní a radostný způsob, kterým měníme vnímání a tak se otevíráme i uzdravení těla a duše.


Na cestě

Omlouvám se.

Prosím, odpusť mi.

Děkuji ti. 

Miluji Tě.


Ho´oponopono

Dobrota je ze všech ctností a důstojností ducha nejvyšší hodnotou, blízkou božství; bez ní je člověk neklidnou, zlomyslnou a ubohou věcí, o nic lepší než kdejaký hmyz.


Francis Bacon

Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je k ničemu. 
Bůh je milosrdný a uslyší vaši modlitbu. 
Pater Pio