myšlenky na cestu

Inspirace je slovo, které pochází z latiny. Znamená >vdechování<. Náš svět je často otrávený jedem strachu, a tak je dobré navštívit tu a tam nějakou krásnou zahradu duše, která poznala mír.

Jan Skácel

07.11.2020

Z pěstiček zaťatých
a nevíš jestli smíš
dříve než usneš
maličko poprosíš

Ježíši, dovol mi, abych ti plná vděčnosti řekla, že tvá láska jde až k bláznovství. Jak chceš, aby se tváří v tvář tomuto Bláznovství mé srdce nerozběhlo k tobě? Jak by má důvěra mohla mít hranice?

Richard Rohr

27.09.2020

Vždy se můžeme odrazit se ode dna, kam jsme dopadli. Kdo se nevyhýbá pádu, ale má odvahu pádem projít, přestane se pádů bát. V mnoha kulturách se pádům říká zasvěcení. Dáme-li souhlas Bohu s jeho nabízenou cestou, která je tak trochu vždy nejprve pádem, získáme na oplátku Boží doprovod.

Řada z nás je v neustálém spěchu a neužívá si kroky, které dělá. Vždy když se zastavíme a přivedeme mysl zpět k vlastnímu dechu a krokům, můžeme vyzářit pocit klidné radosti a navázat tak spojení se zázraky života. Kolem nás a v nás je tolik zázraků života, s nimiž kvůli ustavičnému spěchu nedokážeme být ve...

Jiří Orten

01.09.2020

Vezmi si plášť, ať neprokřehneš zcela
a zavři oči, abys neviděla, -
v takovém nečase, takovou cestou jdu.
Ó, toho bělma, jež jsem zakrvácel,
těch západů, kterým jsem slunce vracel
v krutějším západu!
A ona prostinká a ona nenapsaná,
ona, jež věděla, ta matka mého rána,
ne veršem, pláčem stená.
Mluvil jsem slovy, ztichám také jimi....

Carlo Carretto

01.09.2020

Až uvidíš bouřku, která tříští les,
zemětřesení, které mává zemí,
řekni si: "Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti."

Zázrak na kříži nebyl v tom, že dobrý lotr pomyslel na Boha, ale v tom, že rozpoznal Boha ve svém sousedovi.

Bratr Roger

16.08.2020

V každém člověku mohou být pochybnosti. Ty nás však nemusí nijak znepokojovat. Chtěli bychom především naslouchat Kristu, jeho tichému hlasu, jenž promlouvá v našem srdci: "Neboj se! I když máš pochybnosti, Duch svatý tě nikdy neopustí." Bůh existuje nezávisle na naší víře nebo našich pochybnostech. Ani tehdy, když jsou v nás pochybnosti, Bůh se od...

Spiritualita dvanácti kroků je veskrze univerzální a může pomoci každému člověku. Je to praktická a hluboce duchovní cesta, které Ježíš říká pokání. Není v tom ani sebelítost, falešná očekávání ani sebemrskačské tendence. Pokud si v prvním bodě místo bezmocnosti nad alkoholem dosadíte svou vlastní bolest, pak se před vámi otevře zároveň cesta jak z...

Jsem marnotratný syn pokaždé, když hledám nepodmíněnou lásku tam, kde ji nelze nalézt. Proč neustále přehlížím místo opravdové lásky a vytrvale ho hledám jinde? Proč neustále opouštím domov, kde jsem nazýván dítě Boží, Milované svým Otcem? Jsem vždy znovu překvapen, jak nakládám s Božími dary, které jsem dostal - zdraví, rozum, cit - jak je...

Nemohu být osvobozen od ničeho, co nemám, čeho jsem se nedopustil, nebo co jsem nezažil. Skutečné osvobození je možné jen tehdy, když jsem vykonal to, co jsem mohl udělat, když jsem se úplně obětoval a úplně účastnil. Jestliže se vyhnu účastenství, amputuji si do jisté míry příslušnou část duše.

Věřím v Boha
který nestvořil svět hotový
jako věc, která musí vždy zůstat stejná
který nevládne usazen na věčnosti
která platí za nezměnitelnou
ne za tvarovatelnou přírodou
chudými a bohatými
znalci a neinformovanými
panujícími a poddanými
věřím v Boha
který touží po připomínkách
a proměně všech zvyklostí
skrze naši práci ...

Byl jsem veskrze hříšný. Jestliže Bůh může působit skrze mne, může působit skrze kohokoli.
Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte, jen když je to nutné.
Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci s sebou vzít nic z toho, co jste získali, ale jen to, co jste darovali.

 

Podtrhnout židli pod tvým rozumem a vidět tě padat na Boha.

Háfiz