Dopis pro přátele

02.07.2021
foto Jan Vávra

Léto budiž pochváleno za dar světla a tepla. Za pozvání ze sebe k řekám a cestám kolem pastvin, lesů, hor a pobřeží. Zdá se, že jsme ve skutečnosti jemně lákáni do nádherné pasti. Vycházíme totiž k sobě samým, aniž bychom měli "tušení".

Instrukce, jak žít život.

Všímej si.

Dej se ohromit.

Sdílej to.

Mary Oliver, básnířka

Latinské "recreatio" znamená znovu-stvoření. Pouze ve spojení opouštíme jeskyně malomocných, kteří stále "něco nemohou", obílené hroby "uzavřenosti" a augiášovy chlívky "falešné moci a slávy". Můžeme pohlédnout s důvěrou na svůj stín, ten provždy odmítaný dar, neboť v něm je zároveň skryt poklad, který není určený nám, ale všemu a všem.

Recreatio znamená odvahu přiznat si, že potřebuji obnovit síly. To zřetelně souvisí i s našimi "chybami" a vinou, tedy s místy, jež nás ochromují tím, že je vytěsňujeme. Ezo náboženství popírá jakoukoliv vinu, a s ní i souvstažnost ke skutečnosti, že svět je zraněný také v nás. Ježíš s vinou pracuje jako s darem. Používá ji jako lék, který působí nejen v nemocném, ale i v jeho okolí.

Ježíš nikomu nelže do očí a nic nekulatí smirkovým papírem. Vnímá vinu jako vážné zranění - trauma (úraz), jako spoluúčast na životě jako takovém. Nikoho z těch, kteří se na něj obracejí, neodmítá, ale pojmenovává místo, jehož se hodlá dotknout. Místo zranění je bolestivé jako každý jiný úraz. Bojíme se a stydíme, nicméně "záchranná akce" už je v plném proudu. Neexistuje biblický příběh, kde by nakonec nebyl ospravedlněn ten, kdo chyboval - jednoduše proto, že je upřímný, říká františkán Richard Rohr. Jákob, marnotratný syn, cizoložná žena, celník v chrámu, lotr na kříži a všechny další příběhy jsou toho svědectvím. A věřím, že stejným svědectvím se stává i váš život.

Když Ježíš mluví o trámu a třísce v oku, pak mluví o tom, že vidíme-li správně, i náš život se začne uzdravovat! Vidět správně předpokládá, že denně budeme odpouštět. V Bhagavadghítě nasloucháme tomuto rozhovoru: Ardžuna se tázal: "Ale, Kršno, co tak silně nutí člověka k tomu, aby porušoval zákon, třeba i proti své vůli?" Vznešený odpověděl: "Je to žádost, je to hněv, rodící se z vládychtivé vášně, z lačné chtivosti a z temné nevědomosti, která je úhlavním nepřítelem lidstva. Ze stejného místa stále Ježíš opakuje "Kdo má uši k slyšení, slyš." Ježíš si je vědom velmi dobře zaslepenosti duchovních vůdců i slepotě a hluchotě (nevědomosti) nás všech.

Zdravá spiritualita říká, že počátkem zla je nevědomost a odmítání přítomnosti. Zároveň taková spiritualita nabízí cesty, kterými provází ven z tohoto uvěznění (nikoliv poučováním, ale společnou cestou - sdílením). V krédu to nazýváme "sestoupil do pekel....byl vzkříšen."

A nyní k pro mne nejtěžšímu, které popisuje Walt Whitman: "Jsem rozporuplný. Jsem rozmanitý. Mám mnoho podob." K tomu, co potřebuje denní modlitbu a odpuštění: "Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru?..." Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát." (Mt 18:21-22)

V místě znovustvoření mohu s klidným srdcem vyjádřit, že i já jsem hoden úcty ve své rozporuplnosti a odpustit sobě i druhým. S tímto místem mám potíže. Totiž, že i toto malé "já" je také hodno lásky ve své roztržitosti. Že si je vědomo svých darů, jakkoliv se mu zdají nedokonalé, ztracené nebo neuskutečnitelné. Jakkoliv zamrzám v pocitech viny a nedostatečnosti, v nějaké z forem destrukce. Opravdu máme zapotřebí se modlit biblickou modlitbu sv. Bartimaa "Ať vidím!" Mnohokrát se musím sehnout ke svým malým darům (slézat tisícero žebříků - jak říká Jung.), abych spatřil, že jsem součástí jediného a velkého daru. Umím se dívat jinak než ostatní? Dovedu milovat lidskou slabost v jejím zranění? Zvládnu kreslit světlo? Dokážu být přímý k sobě? Tuším, že ano, že to jsou mé dary a mnoho jiných nevidím nebo se jich stále ještě bojím (zakopávám je raději pod zem - Mt 25:18).

Spatřuji docela jasně ty vaše. Umíte být, povznést se, malovat a psát, ovládáte několik jazyků, dovedete upéct jahodový dort, cvičit, přemýšlet matematicky, jste ochotni darovat pro druhé. Každý člověk dostal tolik hřiven, a každý má tolikero potíží s jedinou vteřinou svého života! V tomto místě máme zapotřebí nejvíc odvahy a laskavosti. Totiž odvahy sebe-překračování a stálého odpouštění (Mt 6:12,14). Ano. Léto budiž pochváleno.

Filip


Zvu Vás k letním duchovním obnovám v Mirovicích od 2. do 7. srpna 2021. Jejich tématem je sama obnova (recreatio). Ať jde o jednotlivce, společenství i místo. Počet účastníků je omezen. Na odpolední přednášky je možno docházet. Přihlášky prosím zasílejte na adresu kancelar@ccshplzen.cz. Cena s ubytováním a stravou činí 1000.- Kč. Cena bez ubytování je 500.- Kč. Přednášky vede bratr Filip, liturgii bratr Lukáš.

Program (detailní program bude zaslán účastníkům)

  • Dopoledne / modlitba, meditace, ticho
  • Odpoledne / přednáška, procházka
  • Večer / liturgie a sdílení