Láska pro všechny

19.07.2023
Matka Boží - Čenstochová v duhových barvách
Matka Boží - Čenstochová v duhových barvách

V okurkové sezóně se otevírá vždy a pokaždé stejné téma. Nezaslouží si to. To je první, co bych rád řekl. Pride hlasitě volá "Manželství pro všechny" a média vděčně přebírají sofistikovaně sestříhaná videa, aby vyvolala, co největší ohlas.

Na prvním místě, jako křesťan a kněz, volám po lásce pro všechny. Láska je nejvyšším darem, jak říká apoštol. Láska je přikázání Ježíšovo (Jan 15, 2). Jako křesťan se též držím Evangelia, které je mi nade vše, dokonce i nad církevní zakázání a dogmatické tlustopisy, katechismy i různá pomatená prohlášení impotentních biskupů a představených různých církví, kteří opustili Ježíše a vydali se cestou tvrdosti zákona, neboť jejich srdce oteklo tukem a bližní pro ně jen řádka v kolonce seznamu členské základny.

Tvrdím, že každá lidská bytost, každé stvoření, včetně stromů a řek, mají právo být sami sebou a být šťastní. Je-li přáním homosexuálů žít v manželství (což je trochu nešťastný pojem, pro tento druh svazku), pak jim jej ze srdce přeji a žehnám. Avšak i zde mám na mysli především lásku, bez níž je manželství pouhou institucí, jak říkají římští katolíci, která se má "konzumovat" ( Kodex katolického práva; kán. 1061 §1). Odpornější slovo nemohli římští katolíci vymyslet a ještě jej dát do souvislosti s manželstvím. Trochu na zvracení, ale což, oni jsou to spíš právnici, než křesťané. Tento vulgární slovník si nezadá se slovy jako "šou...." či podobně. Navíc vede k pokrytectví a nutí oba partnery k sexualitě, která nemá s milováním nic společného. Toto odvrácení se od Evangelia, kde Ježíš vskutku neřeší sex jako takový, ani nikde neodsuzuje homosexualitu, je důkazem jak moc se vzdálili novodobí konzervativci od jádra křesťanství.

Mým přáním je svoboda v lásce pro všechny. A tak jsem i přehodnotil svůj postoj. Neměl bych nyní problém, jako kněz, oddat dva lidi stejného pohlaví. Neměl bych přitom ani zbla nutkavé potřeby řešit jejich postel. Bůh pro mne není šmírák ložnic. Nesouhlasím sice s Pride pochody jakéhokoliv druhu, ale odepírat někomu svazek před Bohem, slib věrnosti a společné cesty, mi připadá opravdu mimo mísu.

Je velkou škodou, že se z tak závažného tématu, jakým je láska a společná cesta dvou lidí, dělá "téma" pro letní titulky novin a serverů, jen aby byla "sledovanost" a reklama se prodávala o něco lépe.

Přeji nám všem, abychom lásku riskovali a pro lásku riskovali vše. Dokonce i naši pověst, zaměstnání a jiné. Každá sexuální bytost si zaslouží můj respekt a pokud svou sexualitu projevuje nenásilím a milováním jiné lidské bytosti, pak i mou úctu a požehnání.

Má církev se k tomto tématu vyjadřuje velmi vágně, nebo téměř vůbec, aby si příliš nerozházela těch pár tisíc věřících, kteří se k ní hlásí. Ovšem mějme na paměti, že tu nejsme od toho, abychom se zalíbili světu a všem, ale, abychom hlásali evangelium vhod či nevhod, a aby naše řeč byla jasná "ano, ano, ne, ne, co je nad to je od ďábla. Stejně tak si připomínejme, že ani vlažný přístup, který si nechce udělat "nepřátele" je Bohu odporný: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech." (Zjevení Janovo 3, 15-16).

Milí přátelé, sestry a bratři. Přeji si lásku pro nás všechny. Opravdu ji potřebujeme, ať má podobu storgé, agapé, caritas či erotu. Hodně milování nám všem za deště i svitu horkého slunce. 

Žehnám a modlím se, aby církev opět nalezla ztracený rozum.


Související video: Láska pro všechny